Žemės mokesčių pakeitimai 2013

Nuo 2013 metų įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimas. Žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo vidutinės rinkos vertės, nustatytos valstybės įmonės Registrų centro pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu arba nuo žemės vertės atlikus individualų vertinimą, jei vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualaus vertinimo daugiau kaip 20 proc. Iki 2013 metų žemės mokestis buvo skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės vertės. 2013 metais prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo metų pradžios, kitais metais per 3 mėnesius nuo metų pradžios. Informaciją apie sklypų vidutines rinkos vertes galima sužinoti valstybės įmonės Registrų centro svetainėje www.registrucentras.lt, skyrelyje Vidutinių rinkos verčių paieška, Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį.

 

Mokesčio tarifus – nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės nustato Savivaldybės taryba. Kiekvienais metais tarifus, kurie ateinantį mokestinį laikotarpį galios Savivaldybės teritorijoje, nustato Savivaldybės taryba iki birželio 1 d., 2012 metais iki gruodžio 1 d.

 

2012 m. lapkričio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-412 nustatyti žemės mokesčio tarifai 2013 metais galiojantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje: žemės ūkio paskirties žemei (kuriai priskiriama ir mėgėjų sodų žemė) – 0,6 proc. mokestinės vertės, apleistai žemės ūkio paskirties žemei – 2 proc. mokestinės vertės, visų kitų paskirčių žemei – 0,3 proc. mokestinės vertės.

 

Žemės mokesčiui apskaičiuoti taikomos 5 metų pereinamojo laikotarpio nuostatos, t.y. jei 2013 metų žemės ploto vieneto (aro) vidutinė rinkos vertė padidėja lyginant su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu buvusia indeksuota verte, tai iš 2013 m. vidutinės rinkos vertės atimama 80 proc. padidėjimo sumos (80 proc. skirtumo susidariusio tarp 2013 m. žemės sklypo vertės ir 2012 m. žemės sklypo vertės), 2014 m. atimama 60 proc. padidėjimo sumos, 2015m. – 40 proc., 2016 m. – 20 proc.

 

Pvz., gyventojas turi 25 arų gyvenamosios teritorijos žemę:

 

2012 m. 1 aro mokestinė (indeksuota) vertė buvo 2960 Lt: 25 arų = 118,40 Lt;

 

2013 m. 1 aro mokestinė (vidutinė rinkos, 58.40 zona) vertė yra 73670 Lt: 25 arų = 2946,80 Lt;

 

1 aro vertės padidėjimas, lyginant 2013 metus su 2012 metais, yra 2946,80 – 118,40 = 2828,40 Lt;

 

Apskaičiuojama 0,8 padidėjimo sumos, t.y. 2828,40 x 0,8 = 2262,72 Lt ir šiuo dydžiu mažinama 2013 m. 1 aro vidutinė rinkos vertė 2946,80 – 2262,72 = 684,08 Lt. Taigi 2013 m. 1 aro mokestinė vertė yra 684,08 Lt, viso sklypo 684,08 Lt x 25 arai = 17102 Lt. Kadangi tai yra gyvenamosios teritorijos žemė, taikome 0,3 proc. tarifą, 2013 m. mokestis už 25 arų sklypą yra 17102 Lt x 0,03 proc. = 51,30 Lt.

 

Arba (73670 – (73670 – 2960) x 0,8) x 0,3 proc. = 51,30 Lt. 2012 metais mokestis už šį sklypą 2960 x 0,5 x 1,5 proc. = 22,20 Lt.

 

Žemės ūkio paskirties žemės (kuriai priskiriama ir mėgėjiškų sodų žemė), išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinei vertei taikomas 0,35 mažinimo koeficientas. Pereinamuoju laikotarpiu (2013-2017 metais) mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodų žemę) visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą (100 litų už 1 ha).

 

Pvz. 2013 metais 58.75 verčių zonoje 12 ha žemės ūkio paskirties sklypo vertė yra 80900 Lt, 2012 m. šio sklypo indeksuota vertė buvo 26957 Lt.

 

Taikome mokesčio apskaičiavimo taisykles: (80900 – (80900 – 26957) x 0,8) x 0,35 x 0,6 proc. = 79,26 Lt 2013 m. mokesčio suma. 2012 m. mokestis už šį sklypą sudarė 26957 x 0,35 x 1,5 proc. = 141,52 Lt.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad duomenis apie apleistas žemės ūkio naudmenas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiks valstybės įmonė Registrų centras, kuriam šiuos nuotoliniais kartografavimo metodais nustatytus duomenis teiks Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės apmokestinimo pakeitimai turėtų skatinti savininkus racionaliau ir efektyviau išnaudoti turimą žemę, sukurti paskatas mažinti apleistos žemės plotus. Žemės savininkams už apleistas žemės ūkio paskirties žemes Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje patvirtintas 2 proc. mokesčio tarifas. Apleistos žemės ūkio naudmenos, tai sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklypų ar jų dalių žemės ūkio naudmenų plotai.

 

Kaip ir ankstesniais metais gyventojams bus taikomos tos pačios žemės mokesčio lengvatos:

 

- asmenys, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys bei vaikai, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingo asmens, bus atleisti nuo mokesčio už 3 ha žemės kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Pvz., jei asmeniui priklauso Savivaldybės nustatyta lengvata ir nuosavybės teise jis valdo 0,25 ha gyvenamosios teritorijos žemę, nuo mokesčio mokėjimo jis bus atleistas. Minėti asmenys mokestį mokės už turimą žemės plotą virš 3 ha kaimo vietovėse arba virš 0,25 ha Nemenčinės m.;

 

- Vilniaus rajono gyventojai (išskyrus sodininkus ir kitų bendrijų sklypų savininkus) atleisti nuo mokesčio už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m.

 

Mokesčio lengvatos nebus taikomos savininkams, kurių sklypai yra apleisti arba juose nustatyti žolės deginimo atvejai.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 metų miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas, nelaikoma žemės mokesčio objektais, šie plotai nebus naudojami mokesčiui apskaičiuoti.

 

Nustatyta, kad 2013 metais žemės mokesčio deklaracijos mokesčio mokėtojams bus pateiktos iki lapkričio 1 dienos, mokestį teks sumokėti iki lapkričio 15 dienos.